Berit Osmundsen

Båtslakt.

Publisert: 14. nov. 2019

På Oselvarverkstaden er det tradisjon for å holde "båtslakt" når ein båt er ferdig. Dette går ut på at båtbyggaren først fortel om kva bruk båten er tenkt å høve til. Deretter går båtbyggaren gjennom kva ho/han sjølv synest om arbeidet, prosessen, handverket og skapet (fasongen). Det er viktig at både gode og dårlege sidar ved produktet og byggeprosessen kjem fram. Så får alle båtbyggarane og lærlingane kome med sine vurderingar og synspunkt.

Sjølv om denne båten er i 1/4 storleik er det likevel ein båt som skal danne grunnlag for ein fullskala båt. Både mine eigne og dei andre sine vurderingar om båten vert viktig å ta med vidare i arbeidet med åttringen.

Her er både godt og gale, like viktig begge delar :)

Båtbyggarar og lærlingar går grundig til verks. Sjølv om modellen er limt saman og ikkje klinka vil det nok være rett å sei at modellen vert saumfart. 

Her kjem det fram tankar om at modellen er noko for flat i botnen bak i båten, samt litt for brei på same plassen. Mogleg litt strakt skoten underbøre i skutane, med meir. vi ser på heilskapen, samstundes som vi tillet oss å krype inn i detaljar og tekniske løysingar. Dette gir mykje god læring og øving for alle saman. 

I tillegg til å gi oss alle noko å tenke på, og høve til å utvikle oss, er dette eit godt høve til å vidareføre omgrep og ord som høyrer til faget og båtkunnskapen. 

Åttringen er ikkje Oselvarverkstaden sitt prosjekt, men eg meiner det er svært viktig at dei tilsette ved verkstaden får følge prosjektet, og lære av det eg jobbar med desse tre åra som stipendiat. Eg får også mange gode innspel til mitt arbeid gjennom at dei følger det. Dei stiller gode spørsmål, og utfordrar meg til å tenke nye tankar og formulere gamle. Dei delar også sine synspunkt og teoriar om det eine og hitt. Eg takkar dei for det, og takkar Vidar Langeland for fine bilder. :) 

Utforsk bloggen