logo
Norsk håndverksinstitutt / Stipendiater / Om stipendiatordningen

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk. 

Stipendiatprosjektet
Et godt stipendiatprosjekt bør ha to hovedfokus: håndverkeren og håndverket. Norsk håndverksinstitutt legger vekt på at prosjektet både skal bidra til å øke håndverkerens kunnskap, utøvende nivå og nettverk innenfor sitt fag, samtidig skal prosjektet tilføre håndverksfaget ny kunnskap og utvide rammene for faget. Dette kan for eksempel skje gjennom bevaring av teknikker og kunnskap som er i ferd med å gå i glemmeboken fordi tradisjonsbærerne faller fra, eller det kan skje ved gjenoppdaging av teknikker og kunnskap som ikke lenger har levende tradisjonsbærere. 


I stipendiatperioden skal den praktiske utøvelsen stå sentralt som metode for å utforske ulike sider ved håndverket. Prosjektet skal fokusere på utforskning av forutsetninger for fagene; materialene, verktøyet, prosessene, gjenstandenes funksjon og de historiske praksiser de har vokst ut av.


Vi legger vekt på at resultatet av prosjektet skal kunne styrke stipendiatens håndverksfag og ønsker å samarbeide med stipendiatene også etter endt stipendiatprosjekt for å styrke denne effekten. 


Stipendiatprosjektene strekker seg over tre år og gir dermed en unik mulighet for håndverkere til å fordype seg i sitt fag på en måte som ikke er mulig i daglig drift hvor man samtidig skal levere produkter ut til kunder. Samtidig krever et stipendiatprosjekt god organisering og klare problemstillinger. I tillegg til selvstendig arbeid i verksted skal det formidles fra prosesser og resultater for andre, i form av tekst, foto, video eller opplæring. Prosjektet skal bidra til en generell kunnskapsutvikling innenfor stipendiatens fagfelt.


Ved periodens utløp skal stipendiaten presentere et større avsluttende arbeid som tar opp i seg problemstillinger som har stått sentralt i løpet av stipendiatperioden. Arbeidet skal demonstrere at stipendiaten har nådd et høyere utøvende nivå.


Stipendiatordningen for håndverkere er en viktig anerkjennelse av håndverk som kunnskapsform, også på et høyere utøvende nivå.


Gammel kunnskap i en ny tid 

Håndverksfagene har siden midten av forrige århundre gått gjennom omfattende forandringer. Estetiske tradisjoner og lokale løsninger på praktiske utfordringer som ofte var utviklet av hele samfunn og gjennom generasjoner, ble erstattet med industrielle produkter laget andre steder. Mennesker ble sysselsatt på nye måter og håndverkene mistet kontakt med sitt opphav. 


I dag er håndverkerne stadig mer avhengige av en stor maskinpark og prefabrikata for å effektivisere produksjonen. Dermed forsvinner også sentral kunnskap om kvaliteter og egenskaper i naturmaterialer, om verktøy, om klimatiske forhold en kan benytte seg av.


Stipendiatene skal grave i håndverkenes forutsetninger og bakgrunn, men ikke bare i historisk perspektiv. Vel så viktig er det å finne inspirasjon i de tradisjonelle løsningene og aktualisere dem for en ny tid. 

Praktiske forhold

 • Stipendiatordningen er åpen for søknader fra hele Norge. Det forventes at arbeidet gjennomføres i eget verksted.
 • Stipendiatstillingene er 3-årige midlertidige stillinger i 83% stillingsbrøk.
 • Den gjenværende stillingsbrøken kan stipendiatene bruke til å opprettholde deler av sin ordinære produksjon og kundemasse i løpet av stipendiatperioden.
 • Håndverksinstituttet godtgjør delvis for utgifter tilknyttet verksted. Driftsmidler tilknyttet materialer og kurs dekkes, mens reiser følger statens reiseregulativ.
 • Av 6 stipendiater totalt, utlyses det ut inntil to nye stillinger i januar hvert år, med tiltredelse 1. september.
 • Arbeidet gjennomføres med bakgrunn i et variert kildemateriale som gjenstander, skrevne kilder, bildemateriale, i tillegg til levende tradisjonsbærere.
 • Det forventes at stipendiaten oppsøker kilder og deltar på faglige samlinger i Håndverksinstituttets regi, samt at hun deltar aktivt i relevante fora som konferanser og undervisningsarenaer.
 • Stipendiatordningen har vide rammer for tematikk og tilnærming, men prosjektene bør ha en vinkling som er relevant i Norge.
 • Stipendiatene har mulighet til å bruke veiledere med særlig kunnskap og kompetanse som er relevant for stipendiatens prosjekt. Disse veilederne velges ut i samråd med instituttet.
 • Stipendiatordningen gir ikke formell kompetanse i form av tittel eller studiepoeng.
 • Den avsluttende prøven blir vurdert av eksterne sensorer med spesiell kompetanse innenfor feltet og disse vil levere en skriftlig vurdering av stipendiatets innhold generelt og den avsluttende oppgaven spesielt.

 

SØKNAD

Utlysning og søknadsskjema legges ut på handverksinstituttet.no ved årsskiftet hvert år. Eventuelle føringer ved årets utlysning finner du der. Som formelt krav til søkere gjelder at de må ha tatt fag-/svennebrev eller tilsvarende og være aktivt utøvende håndverker. I tillegg bør potensielle kandidater ha god erfaring innen faget å vise til. Norsk håndverksinstitutt evaluerer prosjektenes kvaliteter og kandidatenes egnethet, og etterstreber også en tilnærmet jevn fordeling etter kjønn, geografi og fag.

Søknaden skal inneholde:

 • CV
 • Beskrivelse av relevant erfaring
 • Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider) som skal inneholde
  • Prosjektets relevans for faget og hvordan prosjektet bidrar til faglig utvikling innenfor stipendiatens håndverk som helhet.
  • Tanker om metode og sentrale kilder
  • Beskrivelse av hvordan prosjektet skal bidra til å heve stipendiatens kunnskap og utøvende nivå.
  • En overordnet problemstilling som gir retning og mål for prosjektet