logo
Norsk håndverksinstitutt / Små håndverksfag / Lærebedrift og lærling

Lærebedrift og lærling

Det er Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som regulerer rammebetingelsene for opplæring. Fagopplæringskontoret i den enkelte fylkeskommune er tillagt ansvaret for å administrere fagopplæringen. Kontorene behandler søknader om godkjenning som lærebedrift, opplæringskontor eller opplæringsring, formidler læreplasser, godkjenner lærekontrakter, utbetaler tilskudd til lærebedrifter, avvikler fag- eller svenneprøver og gir informasjon og rettledning om fagopplæring.

Godkjenning som lærebedrift 

For å kunne ta inn lærling i et fag, må bedriften være godkjent som lærebedrift av yrkesopplæringsnemnda/ fagopplæringskontoret.

  • Bedriften må, alene eller i et samarbeid med flere bedrifter, ha en faglig leder som kan være ansvarlig for opplæringen.
  • Bedriften eller bedriftene må ha en virksomhet som muliggjør en forsvarlig opplæring i forhold til fagets læreplan.

Samarbeid om opplæring kan etableres gjennom en opplæringsring eller et opplæringskontor. Det finnes opplæringskontor som spesielt retter seg mot verneverdige tradisjonshåndverk.

Læretid 

I løpet av læretida skal lærlingen gjennomgå den opplæringen som læreplanen skisserer og den eventuelle teorien som fastsettes ved inngåelsen av kontrakten. Det bør føres opplæringslogg under læretida. Mot slutten av læretida skal lærlingen meldes opp til, og senere avlegge, fag- eller svenneprøve.

Lærefagene kan enten følge hovedmodellen for videregående opplæring (to år i skole og to år i bedrift) eller være et særløpsfag (ett år i skole og tre år i bedrift). Ved hovedmodellen vil normalt teorikravet være oppfylt ved avsluttet videregående kurs. Ved særløp eller hele læretida i bedrift, må teorien i faget tas i løpet av læretida.

Privatister 

Det er også mulig å ta fag- eller svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget. Yrkespraksisen må være 25 prosent lengre enn fastsatt læretid. Fylkeskommunene ved yrkesopplæringsnemnda avgjør om praksisen søkeren fremlegger kan godkjennes. En person som melder seg opp på grunnlag av lang yrkeserfaring, kalles praksiskandidat. Praksiskandidaten må i forkant av den praktiske prøven avlegge en teoriprøve. Teorieksamener arrangeres ved videregående skoler to ganger i året.

Økonomiske tilskudd

Det blir gitt ekstra økonomisk tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakt innen et fag som er med på lista over små håndverksfag. Størrelsen på tilskuddet varierer etter om lærlingen har ungdomsrett eller ikke.

For kontrakter i små håndverksfag, som utløser ekstra tilskudd til lærebedrift, utgjør tilskuddet i 2024 ved to års læretid i bedrift: 
for lærlinger med ungdomsrett kr. 13.011pr. mnd. 
for lærlinger 21 år og eldre (voksne) kr. 9.742 pr. mnd.

For ordinære lærefag utgjør tilskuddet: 
for lærlinger med ungdomsrett kr. 7.328 pr. mnd. 
for voksne lærlinger kr. 5.728 pr. mnd.

Satsene for nye kontrakter endres over tid. Les mer på siden om tilskudd til lærebedrifter for beløp ut fra læretid og lærlingens alder.

Lærlingen

Innen de fleste verneverdige tradisjonshåndverk er det et svært begrenset antall lærebedrifter. Dette innebærer at de som ønsker læreplass innen et av disse fagene må være aktive søkere. I en del tilfeller må man påregne å bruke lang tid på å inngå lærekontrakt. Den som ønsker slik utdanning bør sette seg godt inn i hva faget innebærer og hva som kreves av lærlingen. Noen ganger vil det være nødvendig å få opplæring i flere bedrifter. Dette kan medføre skifte av bosted i et tidsrom. Det finnes heller ikke lett tilgjengelige teoritilbud i alle tilfeller.

En utdanning innen verneverdige tradisjonshåndverk kan gi spennende utfordringer;

  • i lærebedriften
  • i egen virksomhet
  • som ledd i videre utdanning
  • innen kulturvern og formidling

Som lærling kan du få;

  • opplæring samtidig med at du er arbeidstaker i bedriften – med de retter og plikter som dette innebærer
  • lån og stipend i Lånekassen

Det er utarbeidet egne læreplaner for hvert fag. Disse finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

SSV kan svare på spørsmål om fagopplæring og spesielt om de verneverdige tradisjonshåndverksfagene. På bakgrunn av statistikk og kontakt med lærebedrifter i fagene, kan utviklingen innen fagområdene registreres og videreformidles.

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225

Søk etter lærebedrifter

Bedrifter som kan være mulige lærebedrifter.