logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Kartleggingsprosjekt for kirkeinventar / Rapporten om Kirkenes særskilte verdier er klar!

Rapporten om Kirkenes særskilte verdier er klar!

Av: Eivind Falk

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og Riksantikvaren har KA og Norsk håndverksinstitutt kartlagt omfanget av kunst og inventar i kirkene, samt hvilken tilstand disse gjenstandene er i. 

Undersøkelsen omfatter bygningselementer som glassmalerier og tårnur i tillegg til mindre gjenstander. Det er første gang en slik nasjonal kartlegging er gjort. Prosjektet har også kartlagt kompetansen, og omfanget av tilbydere, som trengs for å ta vare på disse skattene i årene framover. Statsråd Kjersti Toppe tok imot rapporten i Oslo domkirke 4. mai 2022.

Da Stortinget ratifiserte UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven i 2006, tok en også på seg en nasjonal forpliktelse for å sikre tradisjonell håndverkskunnskap. Dette er kunnskap som er avgjørende for å ivareta de materielle kulturminnene omtalt i denne rapporten. 

For å sikre kirkens skatter trenger vi dyktige håndverkere som blyglasshåndverkere, gjørtlere, tårnurmakere og treskjærere også i framtida. Å stille kvalitetskrav fra oppdragsgivers side til den utførende part er like viktig for arbeidet med interiøret som for selve bygningen. 

Denne rapporten blir derfor en viktig påminnelse om hvordan de materielle og immaterielle kulturminnene er uløselig knyttet sammen. Et godt samspill mellom kirkeeier, vernemyndigheter og håndverkere er avgjørende for å bevare kirker og kirkeinventar.

Her kan det være strategisk klokt å dyrke fram spesialister, framfor å spre oppdragene på mange. Som det kommer fram i rapporten er det noen fag som er spesielt sårbare, og med få utøvere: 

For gjørtlerfaget er situasjonen særlig akutt, der det kun er en aktiv utøver igjen i Norge. Hvis en av lysekronene i Domkirken ramler i gulvet, og knekker, trengs gjørtleren for å støpe nye deler. 

I orgelbyggerfaget har det kun vært avlagt kun 2 svenneprøver siste 10 år. Heldigvis ble det tatt inn en ny lærling i faget i 2021, og det er lyst ut en ny læreplass i 2022.
Oppdragsmengden er avgjørende for rekruttering til fagene framover, og måten vi håndterer formidling av oppdrag vil være viktig for å sikre kvalifiserte håndverkere som kan løse utfordringene med å sikre kirkeinventaret inn i framtida. 

For Norsk håndverksinstitutt er denne rapporten spesielt viktig fordi den sier noe om behovet for dyktige håndverkere i årene som kommer. 

I tillegg til arbeidet med rekruttering til fagene blir rapporten et viktig utgangspunkt for et neste skritt; nemlig å utvikle gode strategier for å koble håndverkere med kirkeeiere. I dette viktige arbeidet med oppfølgingen av rapporten vil Norsk håndverksinstitutt gjerne være med å bidra. 
 

F.v. riksantikvar Hanna Geiran, statsråd Kjersti Toppe, instituttleder Eivind Falk ved Norsk håndverksinstitutt og prosjektleder Hanne M. Kempton fra KA.
Foto: Even Kleppa/KA
 

 

 

Les rapporten her: