logo
Norsk håndverksinstitutt / Immateriell kulturarv / Norsk håndverksinstitutt og vern av immateriell kulturarv

Norsk håndverksinstitutt og vern av immateriell kulturarv

Norsk håndverksinstitutt har en viktig rolle i oppfølgingen av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven og er særlig opptatt av å fremme et helhetlig perspektiv på immateriell kulturarv.  

Vi deltar i nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk og fora der målet er å utveksle og diskutere metoder for vern av immateriell kulturarv.
Vi arbeider for å synliggjøre og styrke levende kulturarv gjennom føring av nasjonale fortegnelser og samarbeid med miljø, grupper og NGOer i feltet.

Norsk håndverksinstitutt er en akkreditert NGO for UNESCO og samarbeider med Kulturrådet om oppfølging av Konvensjonen. (NGO er det internasjonale navnet på en ikke-statlig organisasjon).

Håndverksregisteret, dokumentasjons- og opplæringsprosjekter, sekretariatet for små håndverksfag og nettverket Løfte håndverket er sidestilte deler av dette arbeidet og eksempler på vernearbeid i praksis.

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven

Med immateriell kulturarv menes praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap og ferdigheter som kjennetegnes av at de:

  • er levende
  • stadig gjenskapes i pakt med sitt miljø og sin samtid
  • er meningsfull og identitetsskapende for fellesskap og grupper
  • er del av en bærekraftig utvikling
  • ikke bryter med anerkjente menneskerettigheter
  • anerkjennes som kulturarv av de som praktiserer den

 

UNESCO-konvensjonens 5 domener

UNESCO-konvensjonens formål er å demme opp for ensretting, homogenisering og globalisering av stedegne kulturuttrykk og praksiser.

Konvensjonen deler immateriell kulturarv opp i 5 domener: 1 - Muntlige tradisjoner og uttrykk 2 - Utøvende kunst; 3 – Sosiale skikker, ritualer og høytidsfester; 4 – Kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet; 5 – Tradisjonelt håndverk.

I konvensjonen inviterer UNESCO de ulike statsparter til å nominere tradisjonelle kulturuttrykk og praksiser i egne land.

Nominasjonen kan skje innenfor tre program:

 

UNESCO-konvensjonen ble ratifisert av den norske stat 17. januar 2007.  Norsk håndverksinstitutt (tidligere: Norsk handverksutvikling NHU) ble akkreditert av UNESCO i 2008 til å arbeide med konvensjonen som en NGO (Non-governmental organisation).