logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Stavkirkeseminar hos Riksantikvaren

Stavkirkeseminar hos Riksantikvaren

Av: Kjetil Storeheier Norheim, tekst og foto, 15.06.2023

2. juni inviterte Riksantikvaren og Norsk håndverksinstitutt til stavkirkeseminar i Oslo.

Bakgrunnen for seminaret var Norsk håndverksinstitutts arbeid med å få bygget en rekonstruksjon av Borgund stavkirke i Setesdal, i samarbeid med bl. a. Stiftelsen Setesdal stavkyrkje, Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren.

 

Alle.jpg

Stavkirkeseminaret samlet nesten 30 fagpersoner fra sentrale håndverks-, forsknings- og forvaltningsmiljøer.

Rekonstruksjonsprosjektet er et forsknings- og opplæringsprosjekt, der målet er å utvikle ny kunnskap om hvordan stavkirkene ble bygget. Rammen for seminaret var å se på eksisterende kunnskapsgrunnlag for bygging av en rekonstruksjon, å høste av erfaringer fra lignende prosjekter, og å diskutere veivalg for forskning og kunnskapsutvikling gjennom prosjektet.

Det var en bredt sammensatt gruppe som møttes i Riksantikvarens konferansesal denne dagen, med representanter fra Riksantikvaren, Norsk håndverksinstitutt, Stiftelsen Setesdal stavkyrkje, Fortidsminneforeningen, Agder fylkeskommune, Aust-Agder museum og arkiv/Setesdalsmuseet, Setesdal bygningsvernsenter, NTNU, NIKU og Hjerleid Handverksskole, i tillegg til Hans Marumsrud og Kristen Aamodt fra det tidligere Stavkirkeprogrammet til Riksantikvaren, og Karl-Magnus Melin fra Södra Råda-prosjektet i Sverige.
 

Borgund stavkirke til websak.jpg

Borgund stavkirke. 

 

Harald Ibenholt hos Riksantikvaren innledet dagen med sitt mandat i forhold til eksisterende stavkirker, og en gjennomgang av hvordan Riksantikvaren vil delta i rekonstruksjonsprosjektet.
Gjennom Stavkirkeprogrammet ble det gjort omfattende forsknings- og dokumentasjonsarbeid på stavkirkene våre, og særlig mye ble gjort på Borgund stavkirke. Sentrale i dette arbeidet var Hans Marumsrud og Kristen Aamodt, og det er dette arbeidet som danner grunnlaget for en forskningsbasert rekonstruksjon av kirken. På seminaret ble bredden i forskningsarbeidet for første gang presentert samlet, og ga deltakerne et godt innblikk i både hva vi vet og hva vi ønsker å teste/lære mer om gjennom prosjektet. Gjennomgangen omfattet alt fra materialbruk og -kvaliteter til tekniske løsninger, sporlesing og verktøy som ble brukt, til begrunnede teorier om hvordan arbeidet i 1180 praktisk ble organisert.

Med gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget for rekonstruksjon av Borgund stavkirke som bakteppe presenterte Karl-Magnus Melin erfaringer fra prosjektet med rekonstruksjon av Södra Råda gamla kyrka i Sverige. Den opprinnelige middelalderkirken brant ned i 2001, og ble raskt besluttet gjenoppbygget/rekonstruert av den Riksantikvarieämbetet. Rekonstruksjonsprosjektet i Sverige gikk gjennom ulike faser fra en tanke om en ren kopibygging til en erkjennelse av behovet for å gå tilbake til middelalderens håndverk og tanken om en så prosessuelt autentisk rekonstruksjon som mulig. Södra Råda-prosjektet har gjennom mer enn 10 års arbeid med erfaringsbygging og justering av tilnærming og fokus på forskning blitt et internasjonalt anerkjent referanseprosjekt som både når det gjelder organisering og faglig innhold er en naturlig referanse for det kommende stavkirkeprosjektet. 

 

Hans, Carl Magnus Melin og Kristen Aamodt.jpg

Hans Marumsrud, Karl-Magnus Melin og Kristen Aamodt holdt gode innlegg om forskningen på Borgund stavkirke og erfaringene fra Södra Råda-prosjektet.

 

Siste del av dagen var viet en faglig diskusjon rundt hva forskningsdelen i stavkirkeprosjektet bør inneholde og hvordan dette bør organiseres. Sentrale stikkord er etterprøvbarhet, begrunnede valg, bred faglig involvering og diskusjon og god dokumentasjon. Diskusjonen var basert på det som var presentert tidligere på dagen, og ga mange konkrete innspill til hvordan stavkirkeprosjektet kan organisere arbeidet med håndverksforskning, dokumentasjon og tverrfaglighet mellom håndverk og akademia for å sikre ny kunnskap og varige resultater for tradisjonshåndverket og framtidig forvaltning av norske stavkirker. 
 

Å bygge en stavkirke

Borgund stavkirke framstår i dag som den mest opprinnelige av de gjenværende stavkirkene våre. For å sikre at eksisterende kunnskap om stavkirkene ikke går tapt, og for å utvikle ny kunnskap, ønsker Norsk håndverksinstitutt i samarbeid med Stiftelsen Setesdal stavkyrkje og Fortidsminneforeningen å bygge en så prosessuelt autentisk rekonstruksjon av Borgund stavkirke som mulig.