logo

Bygghytter

Av: Eivind Falk

Norsk håndverksinstitutt har søkt Norsk Kulturråd om støtte til et pilotprosjekt der vi søker å utforske modeller for en bærekraftig vernepraksis for videreføring og utvikling av håndverkskunnskap.

Mange tradisjonelle håndverk har i dag vanskelig for å leve videre på vanlige kommersielle vilkår, og på en del områder er det få utøvere igjen. Gjennom håndverksinstituttets opplærings- og dokumentasjonsprosjekter, og gjennom den treårige stipendiatordningen for håndverkere føres kunnskap videre til en ny generasjon. Med Bygghyttene ønsker instituttet å ta et nytt skritt der vi utforsker en vernepraksis som sikrer utsatt håndverkskunnskap over tid. I prosjektet vil vi organisere to ulike piloter der vi undersøker modeller som kan bidra til kunnskapsutvikling for framtidig vernepraksis av håndverk, nasjonalt og internasjonalt.

I mangel av et bedre ord har vi valgt å benytte begrepet bygghytte om et slikt fagmiljø. Dette har tradisjonelt vært brukt om verksteder knyttet til oppføring av større byggverk som kirker, katedraler og slott der byggarbeidet har pågått over flere tiår. Enkelt kan en si at det dreier seg om en gruppe håndverkere innen tilstøtende fag satt til å utføre et oppdrag. En kan tenke seg at lengden og statusen på oppdraget gjorde at det dannet seg et sterkt kompetansemiljø bestående av spesielt dyktige og kompetente fagpersoner.

I prosjektet vil vi studere eksisterende vernepraksiser og modeller. Dette danner grunnlag for valg og organisering av to pilotprosjekter. Prosjektene organiseres ulikt for å kunne sammenlignes i ettertid, og for å konkludere med hva som fungerer best. Felles for prosjektene er at ressursene ved bygghyttene fordeles på 1/3 ordinær produksjon, 1/3 opplæring og 1/3 forskning. Det er ennå ikke tatt noen beslutning om hvilke fag som er aktuelle, eller hvor pilotprosjektene skal ligge.

Prosjektets mål er å gi ny kunnskap og en klar anbefaling om hvordan bygghytter i fremtiden best kan organiseres som et godt vernetiltak for håndverk, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.