logo
Norsk håndverksinstitutt / Løfte håndverket / Hvor blir høvelbenken av?

Hvor blir høvelbenken av?

Av: 2015

Nå må kunst- og håndverksfaget tas på alvor og styrkes! Det var hovedbudskapet på et engasjert møte mellom fagmiljø og et lite utvalg sentrale stortingspolitikere.

Bakgrunnen for seminaret var kunst- og håndverksfagets plass i den norske grunnskolen. Timene er få, det er langt mellom lærerne og utstyrsparken er dårlig eller mangelfullt vedlikehold. Nylig har Ludvigsen-utvalget sluppet sin NOU om Fremtidens skole og pekt på det samme: Det står dårlig til med kunst- og håndverksfaget for tiden.

Rom for håndverk
I foredraget Rom for håndverk understreket Dag Oppen Berntsen at det kreves et godt intellekt for å bli en god handverker. Han arbeider til daglig i Forskningsrådet, og har erfart at det er en sterk kobling mellom handverkskompetanse/fagbakgrunn og evnen til å drive innovasjon på teknologisk høyt nivå. Dårlig undervisning i kunst- og håndverksfaget er et anliggende som ikke bare angår rekruttering til håndverksfagene, men også griper inn i landets evne til å drive frem innovasjoner på teknologisk høyt nivå, oppsummerte han.

Grunnskolen og den gryende håndverkeren
Eva Lutnæs, postdoktor ved Høgskolen i Oslo og Akershus reflekterte rundt begrepet grunnleggende ferdigheter i foredraget Grunnskolen og den gryende håndverker. Praktisk handlingskompetanse er en kompleks, erfaringsbasert kunnskap som det tar lang tid å utvikle. Det er ikke slik at en er født kreativ, eller med praktisk sans. En blir god til det en bruker masse tid på, hevdet hun og var bekymret for overgangen til yrkesfag når elevens verktøy først og fremst var basert på tastatur, blyant og saks.

Gull av gråstein
Foredraget Gull av gråstein handlet om prosjektet kunstnerne Gabriella Göransson og Kristine Fornes gjennomførte ved Lakkegata skole. Området rundt skolen er trist og grått. Kan elevene finne noe som de liker i alt det grå? Spørsmålet var gjennomgangstema i prosjektet, fortalte Kristine Fornes. Hun var fornøyd over å se engasjementet elevene utfoldet, men ble trist over å se hvor svake elevene var i praktisk arbeid. Noen elever hadde for eksempel aldri holdt i en synål, kommenterte hun.

Fra elevprosjektet på Lakkegata skole, Gull av gråstein. Foto: Eva Lutnæs

Politiske visjoner for kunst- og håndverksfaget.
Stortingsrepresentantene Kristin Vinje (H) og Christian Tynning Bjørnø (Ap) var invitert spesielt for å legge fram sine tanker om kunst- og håndverksfaget plass i skolen og delta i paneldiskusjonen. De uttrykte begge bekymring for kunst- og håndverksfagets lave status i skolen og var åpne og lydhøre for innlegg fra salen.

Det er tverrpolitisk enighet om å overføre store midler til etter- og videreutdanning av lærere, men problemet er å vri midlene mot etterutdanning innen faget kunst og håndverk, kommenterte Kristin Vinje. For å gi håndverksfaget høyere status, kan det være et skritt på veien å utvide Vitensenter-modellen til også å kunne gjelde håndverk, mente hun.

Christian Tynning Bjørnø reflekterte over læringseffekten i praktiske fag. Det er et galt kunnskapssyn når praktiske og teoretiske fag settes opp mot hverandre, mente han og understreket viktigheten av de praktiske fagene. Etablering av valgfag i ungdomsskolen er et skritt i riktig retning for å høyne statusen til praktiske fag, kommenterte han.

Begge politikerne sitter i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Tirsdag 12. mai leverte Bjørnø en interpellasjon til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om flere av problemstillingene som var tema for seminaret.
Interpellasjonen og den etterfølgende diskusjonen finner du her.

Foredrag og politikerinnlegg utløste en spontan og engasjert debatt. Foto: Håndverksinstituttet.

Seminaret ble holdt i konferanselokalet Håndverkeren i Oslo og samlet nærmere 100 deltakere. Fagmiljøet, representert ved lærere i faget og organisasjoner, utgjorde hovedtyngden av de frammøtte.

Seminarinnlegg

Diskusjon ved standen til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Foto: Håndverksinstituttet.

Politikerne, her ved Kristin Vinje, var lydhøre og åpne for seminardeltakernes synspunkter. Foto: Håndverksinstituttet.