Om Løfte håndverket

Løfte håndverket er et debattforum og interessefellesskap på tvers av faggrenser og en kommunikasjonskanal inn mot myndighetene

Løfte håndverket er et nasjonalt nettverk som:

  • arbeider for å opprettholde og spre kunnskap om tradisjonelle håndverksfag og teknikker
  • arbeider for anerkjennelse av og bærekraft i håndverket
  • knytter et mangfold av håndverk sammen
  • er en kommunikasjonskanal inn mot myndighetene

Ressursgruppa
En ressursgruppe gir råd og innspill til arbeidsprogram for nettverket. Medlemmer i ressursgruppa velges med utgangspunkt i sentrale fagmiljø og enkeltstående håndverkere. Medlemmene rulleres med jevne mellomrom.

Organisering

Norsk håndverksinstitutt leder nettverket. Det er åpent for alle interesserte.

Nettverket ble opprettet i 2008. Initiativtakere var representanter fra følgende organisasjoner og institusjoner:

Generelle målsettinger
Virksomheten er forankret i Norsk håndverksinstitutt sitt generelle arbeidsfelt, herunder UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv, Kultur- og kirkedepartementets utredning Kulturhåndverk – avtrykk fra fortiden, uttrykk for øyeblikket, grunnlag for framtiden (2008) og St.meld 49 Framtidas museum (2009)