Kriterier og kontrakter for små håndverksfag

SSV lager oversikter over antall lærlinger i de minste håndverksfagene

Kriterier for at små håndverksfag skal få ekstra tilskudd:

  • Faget er en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller er godkjent som et forsøk.
  • Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på nyrekruttering.
  • Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.
  • Faget har kulturell verdi som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.
  • Når faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av en tre års periode, dvs. i snitt fem nye kontrakter pr. år, tas faget ut av lista etter ytterligere et kaldenderår.

Statistikk for små og verneverdige fag 2008-2017

Tall i grå rute gjelder fag som ikke omfattes av økt tilskudd og telles ikke med i sumtall.

Nye kontrakter 2008-2018

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225