Ny rapport om utdanning i tradisjonshåndverk

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomgå det yrkesfaglige utdanningstilbudet og foreslå nødvendige endringer. 

Direktoratet samarbeider med partene i arbeidslivet om å anbefale en ny tilbudsstruktur i videregående opplæring, som er best mulig tilpasset behovet i arbeidslivet. Det ble oppnevnt fem yrkesfaglige utvalg som har laget rapporter om hvilke tiltak de mener vil gi mer framtidsretta opplæringstilbud.

Innen hvert utdanningsprogram i yrkesutdanningen har direktoratet et rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. Åtte faglige råd har nå levert forslag som gjelder sine utdanningsområder. Faglig råd for design og håndverk har vurdert hvert enkelt fag som inngår i dagens utdanningsprogram for design og håndverk. Rådet foreslår fem nye utdanningsprogram og fremmer forslag om en del nye fag.

Rapporten finner du på denne siden – velg Faglig råd for design og håndverk http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/

Utdanningsdirektoratets skal nå sammenfatte og vurdere forslagene i de to rapportene og gi sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet innen 30. september 2016. Etter behandling i Kunnskapsdepartementet vil forslagene sendes ut på offentlig høring.